Tranh mã đáo thành công có ý nghĩa gì? Cách treo tranh?

Cắt nghĩa “Mã đáo thành công” là một câu thành ngữ tóm gọn bởi các ý nghĩa đúng như với tên gọi của nó. Theo tiếng Hán: “Mã” nghĩa là ngựa. “Đáo” nghĩa là đáo hạn. Còn có nghĩa là sự trở về, quay về. “Thành Công” có nghĩa là đạt được mục tiêu đề ra, hay điều mình mong muốn trong công việc, cuộc sống. Như vậy, “Mã Đáo Thành Công” chính là “Ngựa trở về báo tin thắng lợi thành công”. Vậy tại sao lại có câu thành ngữ này? Tại sao hình ảnh Ngựa trở về lại trở thành dấu hiệu báo tin thành công, thắng lợi. Tất cả đều có lý do của nó. “Mã đáo thành công” là thành ngữ xuất phát từ cuộc sống của người Hán xưa. Trước […]

xem thêm